FOND RODIČŮ ŽÁKŮ ŠKOLY při ZŠ Kuželov

 

 1. Základní ustanovení

 

Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace se sídlem Kuželov 1, 696 73 Hrubá Vrbka

 

zřizuje

 

Fond rodičů žáků školy při ZŠ Kuželov (dále jen „Fond“) k podpoře plnění základního poslání a cílů podle článku II. písmene statutu.

 

Sídlo Fondu je: Kuželov 1, 696 73 Hrubá Vrbka

 

 1. Poslání a cíle

Posláním a cílem Fondu je rozvoj vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních, společenských, sportovních a dalších obecně prospěšných činností Základní školy Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace, jeho žáků, učitelů a přátel a to příspěvky zejména na:

 • Hmotné zázemí uvedených činností včetně vybavení školy
 • Podpora soutěží, sportovních akcí
 • Zabezpečení výchovně vzdělávací činnosti
 • Příspěvky na dopravu, vstupné, ubytování, kroužky
 • Podpora práce učitelského sboru
 • Vybavení pro sportovní a zájmovou činnost

Za tím účelem bude Fond soustřeďovat peněžní prostředky i movité věci a majetkové hodnoty od rodičů, občanů a právnických osob a používat je k obecně prospěšným cílům.

 • Finanční prostředky
 1. Veškeré finanční prostředky Fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu, vedeném u Fio banky č. ú. 2101697424/2010. Organizace je povinna na konci roku sestavit pro nadcházející rok rozpočet tvorby a čerpání Fondu. Veškerá plnění z Fondu podle článku II. jsou poskytována peněžní a nepeněžní formou.
 2. Kontrolní systém se řídí vnitřními směrnicemi organizace, která zřizuje tento Fond.

 

 1. Orgány Fondu

 

 1. Výkonným orgánem Fondu je čtyřčlenná Správní rada (dále jen Rada) složená ze dvou volených zástupců učitelského sboru Základní školy Kuželov, ředitele školy a ekonomky školy – viz Příloha č. 1.
 2. Rada rozhoduje o použití finančních prostředků hlasováním. Rozhodnutí Rada přijímá prostou většinou hlasů všech členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 3. Jednat jménem Fondu navenek, včetně úkonů vůči peněžním ústavům je oprávněn předseda Rady se souhlasem členů Rady.
 4. Rada je povinna zajistit věcně i formálně správné vedení účetnictví Fondu. K tomu může určit ze svého středu pokladníka jí odpovědného. Je oprávněna nakládat s prostředky uloženými na účet Fondu k účelům stanoveným tímto Statutem.

Příloha č. 1:

 

Členy Rady podle tohoto Statutu jsou:

 • Martin Dosoudil, předseda Správní rady Fondu, funkční období na dobu neurčitou od 25. 09. 2019
 • Kateřina Otu, statutární zástupce a hospodář Fondu, funkční období na dobu neurčitou od 25. 09. 2019
 • Mgr. Jana Spružinová, člen Fondu, funkční období na dobu neurčitou od 25. 09. 2019
 • Mgr. Lenka Maňáková, člen Fondu, funkční období na dobu neurčitou od 25. 09. 2019

* Vyúčtování 2019_2020