Zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se uskuteční ve středu 1. září v 9 hod. v jednotlivých kmenových učebnách.

Školní družina

Provoz bude zahájen od 2. 9. 2021.

Nová provozní doba: 7:00 – 7:45 hod; 11:40 – 16:00 hod

Přihlášky a bližší informace podá paní vychovatelka Veronika Švábová

Školní jídelna
Provoz bude zahájen od 2. 9. 2021.
První den budou žákům rozdány kartičky s variabilním symbolem a číslem účtu. Nově bude platba probíhat bezhotovostně na účet školní jídelny – veškeré informace budou uveřejněny na školním informačním systému Edupage.
Screeningové testování žáků
 • 2 . – 9. ročník – 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 – 1. vyučovací hodinu
 • 1. ročník – 2. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 – 1. vyučovací hodinu
 • forma testování – neinvazivní antigenní testy pro samo odběr – GENRUI – instruktážní video zde – www.youtube.com/watch
 • v případě individuálního požadavku rodiče, bude jeho asistence při testování za dodržení hygienických opatření umožněna
Výjimky ze screeningového testování žáků
 • žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu)
 • platný negativní výsledek testu provedený v odběrovém místě – test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný
 • nárok na výjimku z testování – nutno doložit písemným potvrzením, které žák odevzdává před testováním třídnímu učiteli
Odmítnutí screeningového testování žáků
 • pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZDR – ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět od ostatních žáků odděleně
 • uvedená opatření budou platná po dobu trvání screeningového testování
Odmítnutí screeningového testování žáků a povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest
 • žákovi nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
 • žák není automaticky omluven – na omlouvání z tohoto důvodu se vztahují pravidla Školního řádu ZŠ
 • škola nezajišťuje pro tyto žáky distanční vzdělávání
Postup školy v případě pozitivního výsledku testu
 • izolace od ostatních osob – žák je umístěn do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce
 • škola kontaktuje zákonného zástupce
 • škola vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován
 • zákonný zástupce je povinen ihned kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost
 • v případě pozitivního výsledku testu RT – PCR je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu
 • škola následně postupuje podle pokynů KHS
 • žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá praktický lékař pro děti a dorost
 • v případě negativního výsledku testu RT – PCR se žák může navrátit k prezenční výuce, negativní výsledek testu doloží při nástupu do školy
Obecná preventivní pravidla
 • opakované poučení žáků o hygienických pravidlech a jejich nácvik
 • dodržování zásad osobní a respirační hygieny
 • dezinfekce rukou – ihned po vstupu do budovy a průběžně dle potřeby během dne
 • sledování zdravotního stavu žáků (bezdotykový teploměr)
 • časté větrání učeben
 • intenzivní úklid a dezinfekce všech užívaných prostor
 • zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění (žáci chronicky nemocní nebo alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží třídnímu učiteli lékařské potvrzení)
 • omezení vstupu dalších osob do budovy školy
 • povinnost nošení ochrany dýchacích cest
Povinné nošení ochrany dýchacích cest
 • žáci, zaměstnanci, další osoby mají povinnost používat k zakrytí dýchacích cest předepsaný ochranný prostředek při vstupu do budovy a ve společných prostorách školy
 • žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
 • lékařské potvrzení předloží žák v den nástupu do školy nebo ho lze zaslat předem elektronicky třídnímu učiteli
 • předepsaný ochranný prostředek dle Mimořádného opatření MZDR – žáci do 15 let – rouška nebo respirátor, žáci od 15 let – respirátor třídy FFP 2