Informace pro rodiče – provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020

 1. stupeň – v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně základní školy na organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků a pedagogických i nepedagogických pracovníků bude i nadále pokračovat distanční výuka (tedy pro žáky, kteří do školy nenastoupí).

Budou vytvořeny školní skupiny o max. počtu 15 žáků, a to na základě podepsáného čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost.

Začátek vyučování – vstup do budovy:

I. třída   – 7:45 hod

II. třída  – 8:00 hod

III. třída – 8:05 hod

IV. třída – 8:10 hod

V. třída – 8:15 hod

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je (dle časového rozpisu, který bude sdělen třídním učitelem). Žákům bude při vstupu měřena teplota (bezkontaktní teploměr).

Výuka v dopoledním bloku bude ukončena dle následujícího rozvrhu (odchod na oběd, na odpolední blok):

I. třída   – 11:20 hod

II. třída  – 11:30 hod

III. třída – 11:40 hod

IV. třída – 11:50 hod

V. třída – 12:oo hod

Odpolední blok: max. do 16:00 hod

Po ukončení výukového dopoledního bloku budou skupiny žáků pedagogové odvádět k šatnám k uložení věcí a případně k odchodu žáků domů bez stravování a do školní jídelny, a to dle rozpisu vydávání obědů. Po obědě lze žáky vyzvednout před hlavním vchodem do školy. Vstup do budovy je zakázán. Skupiny, které budou zůstávat na odpolední blok, se po obědě vrátí se svým pedagogem do své třídy. Vyzvedávání žáků těchto skupin může probíhat během celého odpoledne, až do 16.00 hod, dle údajů zákonných zástupců. Zákonný zástupce do školy nevstupuje, zazvoní nebo pedagoga upozorní telefonicky

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den
 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují pedagogičtí pracovníci, vychovatelka nebo asistent pedagoga.
 • Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit je volena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka
 • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky. Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná
 • Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity
 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Přesný časový harmonogram bude sdělen prostřednictvím třídního učitele a na webových stránkách školy.

Základní pravidla při ochraně zdraví:

 1. Cesta do školy a ze školy
 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 1. Příchod ke škole a pohyb před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je (dle časového rozpisu, který bude sdělen třídním učitelem)

 

 1. Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin
 1. Organizace v budově školy
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy
 • Ve společných a venkovních prostorách si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou
 • Bude zajištěno pravidelné větrání – min. 1x za hodinu
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně
 1. Ve třídě
 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
 1. Vyzvedávání žáků a odchod žáků domů
 • Po ukončení výukového dopoledního bloku budou skupiny žáků pedagogové odvádět k šatnám k uložení věcí a případně k odchodu žáků domů bez stravování a do školní jídelny, a to dle rozpisu vydávání obědů. Po obědě lze žáky vyzvednout před hlavním vchodem do školy. Vstup do budovy je zakázán. Skupiny, které budou zůstávat na odpolední blok, se po obědě vrátí se svým pedagogem do své třídy. Vyzvedávání žáků těchto skupin může probíhat během celého odpoledne, až do 16.00 hod, dle údajů zákonných zástupců. Zákonný zástupce do školy nevstupuje, zazvoní nebo pedagoga upozorní telefonicky