Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, která nastala, Vám touto formou předáváme informace o opakování a učivu pro žáky naší ZŠ. Učivo pro 1. stupeň je předáváno od jednotlivých učitelů rodičům individuálně formou SMS. Učivo pro 2. stupeň je členěno nikoliv podle tříd, ale podle jednotlivých vyučujících. Projděte si tedy, prosím, informace od všech Vašich vyučujících. Zároveň prosíme – kontrolujte pravidelně naše stránky pro nejnovější informace.

p. uč. Trýska

 1. třída – Dějepis: starověké Řecko – opakování + rozkvět Řecka ( učebnice po str. 67 )
              Fyzika: převody jednotek d, V, m – opakování + výpočet hustoty (uč. po str. 113)
 2. třída – Dějepis: Lucemburkové – Jan, Karel IV – opakování + Václav IV (uč. po st. 63 )
              Fyzika: tlak v kapalině, tlaková síla v kapalině – opakování ( uč. po str. 109)
 3. třída – Dějepis: průmyslová revoluce, revoluce 1848 – opakování + Evropa se mění (uč. po str. 67)
              Fyzika: el. vlastnosti látek, el. proud – opakování + el. napětí (uč. po str. 131)
 4. třída – Fyzika: světelné jevy, optika – opakování (uč. po str. 123)

 

p. uč. Maňáková

MATEMATIKA

 1. ročník: Aritmetika – dělitel a násobek (učebnice str. 60 cv. 8 – 20 vypočítat do sešitu)

Geometrie – učebnice str. 121 Autotest IX. do sešitu

 1. ročník: Aritmetika – dělení zlomků (učebnice str. 57 cv. 26 vypočítat do sešitu)

Geometrie – středová souměrnost (učebnice str. 105 cv. 1, 2 do sešitu)

 1. ročník: Algebra – opakovat rozklad na součin (vytýkání, vzorce) viz. příklady v sešitě

Geometrie – opakovat obsah kruhové výseče a úseče (viz. příklady v sešitě)

 1. ročník: Algebra – opakovat soustavy dvou rovnic o dvou neznámých pomocí sčítací a dosazovací metody (viz. příklady v sešitě)

Geometrie – opakovat mapy, plány, měřítko (viz. příklady v sešitě)

Cvičení z matematiky – ilustrační test z matematiky 2020 na stránkách www.cermat.cz vypracovat do sešitu

CHEMIE

 1. ročník: opakovat názvy a vzorce oxidů a halogenidů (žáci s IVP pouze značky prvků) viz. sešit
 2. ročník: opakovat deriváty uhlovodíků (halogenderiváty a dusíkaté deriváty) viz. sešit

 

p. uč. Horáčková

Veškeré dotazy na p. uč. Horáčkovou směřujte na mail horackova.zskuzelov@tiscali.cz

Přírodopis:

 1. třída – opakovat učivo měkkýši a kroužkovci, učebnice strana 58 – 65 + zápisy v sešitě, udělat všechna cvičení v pracovním sešitě na straně 28
 2. třída – opakovat učivo výtrusné rostliny, učebnice strana 58 – 65 + zápisy v sešitě
 3. třída – opakovat učivo cévní soustava, učebnice strana 64 – 68 + zápisy v sešitě, žáci s IVP učebnice strana 26 – 33 + zápisy v sešitě
 4. třída – opakovat učivo systematiky nerostů, učebnice strana 20 – 31 + zápisy v sešitě

Zeměpis:

 1. třída – opakovat učivo obyvatelstvo, učebnice strana 75 – 80 + zápisy v sešitě
 2. třída – opakovat učivo regionální zeměpis Ameriky, učebnice strana 54 – 69 + zápisy v sešitě a učivo o Antarktidě, učebnice strana 70 – 71 + zápis v sešitě
 3. třída – opakovat učivo regionálního zeměpisu Západní, Severní a Střední Evropy, dokončení pracovních listů z hodiny, učebnice strana 27 – 47 + zápisy v sešitě, žáci s IVP učebnice strana 26 – 41 + zápisy v sešitě
 4. třída – opakovat učivo o globalizaci podle učebnice + zápisy v sešitě

Informatika:

 1. třída – práce v podobě DÚ byla zaslána na maily jednotlivým žákům (zpracování rozvrhu hodin)
 2. třída – v příloze mailu zaslat DÚ, která byla zadaná v hodině informatiky dne 9.3.2020 (Moje rodina)

Výchova k občanství:

 1. třída – udělat DÚ, která byla zadaná v hodině VkO dne 6.3.2020 (znak obce)
 2. třída – na internetu zjistit a do sešitu vypsat rozdíly mezi vnějšími a vnitřními stresory a uvést alespoň 3 osobní příklady ke každému ze stresorů

Výchova ke zdraví:

 1. třída – udělat DÚ, která byla zadána v hodině VkZ dne 25.2.2020 (varovné signály)

p. uč. Jurenová

Anglický jazyk

5.třída – AJ

6.třída – AJ

 • Dokončit cvičení v pracovním sešitě s. 23
 • Opakování slovní zásoby z lekce 2
 • Online procvičování srovnání přítomných časů
 1. https://testi.cz/testy/anglictina/present-tense/ – vyber správnou odpověď
 2. https://www.english-grammar.at/online_exercises/tenses/t095-present-tense.htm   – doplň věty se správnou formou slovesa v přítomném čase (prostém nebo průběhovém) v závorce.
 • po každém cvičení klikni na CHECK

7.třída – AJ

 • Procvičování slovesa HAVE TO (kladné/záporné věty, otázka)
 • Pracovní sešit str. 58/59
 • Opakování slovní zásoby 6B + 6C

8.třída – AJ

8.třída – AJ KONVERZACE

 • Projít si všechna cvičení, která jsme dělali v posledním období týkající se popisu osoby (slovní zásoba, popis obrázků, čtení, apod.)
 • ÚKOL:

SLOHOVÁ PRÁCE na téma MY FRIEND

Odeslat na emailovou adresu petrusjurenova@seznam.cz DO 27.3.2020 (20:00hod.)

 Obsah práce:

 • Všeobecné informace (bydliště, věk, s kým žije, kde, apod.)
 • Popis vzhledu (postava, specifické rysy, apod.)
 • Popis charakteru – kladné i záporné!
 • Jeho/její zájmy
 • Vyjádření, proč je tvým kamarádem/kamarádkou + napiš nejlepší zážitek, který s ním/ní máš

Rozsah práce

 • Minimálně polovina strany textu v Microsoft Office Wordu (popř. i jiné)

Písmo

 • Times New Roman,
 • velikost písma 12,
 • řádkování 1,5

 

POZOR:  v práci použij minimálně 6 nových slovíček/výrazů, která jsme při daném tématu probírali (nahlédni do již zmíněných prac.listů).

 Př. namísto He likes swimming

    použij He is interested in swimming.

 

*Poznámka: David Lipár se drží jen prvních 4 bodů OBSAHU práce, NE rozsahu, ani jiných požadavků

 V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte na mou emailovou adresu: petrusjurenova@seznam.cz

I am looking forward to hearing from you. Good luck! J

 

p. ředitel Dosoudil  

II.třída:

anglický jazyk:

např.: http://englishcornertime.blogspot.com/search/label/FAMILY

 http://englishcornertime.blogspot.com/search/label/ALPHABET

http://englishcornertime.blogspot.com/search/label/NUMBERS%201-20

 

IX. třída

anglický jazyk:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006061201-modalni-slovesa

 • přečíst a nastudovat text „Modální slovesa“
 • vypracovat test – dole pod výkladem

https://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

+  následující

http://esl.fis.edu/grammar/multi/modal1.htm

http://esl.fis.edu/grammar/multi/modal2.htm

 

dějepis:

zhlédnout následující dokumenty:

https://www.youtube.com/watch?v=fYjDZgVbsXk

https://www.youtube.com/watch?v=Tcd9M_sJE0s

 

Prostudovat následující odkaz:

https://www.holocaust.cz/dejiny/

 

p. uč. Myšulková

Dotazy:                  ivanamysulkova@seznam.cz    

ČESKÝ   JAZYK

 1. třída

Mluvnice           –        příd. jména tvrdá  –  učebnice str. 58 – napsat do mluvnického sešitu

Cvič. 2  –  např. vrba – vrbový proutek

např. úsměv – úsměvné povídky

Cvič. 3  –  Petr je veselý chlapec (pomůžeme si vzorem mladý – mladý

chlapec), k veselým chlapcům (mladým) – mladým tam nepište

Cvič. 4 –  Štíhlý chlapec (mladý) – mladý tam nepište

Cvič. 5 –  smělí jezdci (mladí), spravedliví soudci (mladí) – mladí nepište

Literatura        –           Pohádka o abecedním pořádku – str. 92 – přečíst

Staroněmecká lidová – str. 93 – přečíst

Co se Paželv učil ve škole? – str. 94 – 95 – přečíst – všechno je nonsens

 1. TŘÍDA

Mluvnice        –       Slovo, sousloví, rčení – str. 57 – opsat do mluvnického sešitu následující :

opsat část prvního modrého rámečku – od Slovo po Pampeliška

opsat celý druhý rámeček – od Podle věcného po termix

str. 57 – cv.3 – písemně do mluvnického sešitu

str. 58 – cv.8 – písemně do mluvnického sešitu

str. 59 – cv.9 – písemně do mluvnického sešitu

Literatura       –      přečíst str. 78 – O nynějším vladaři, šlechetném králi Janovi

přečíst str. 79 -80 – Vlastní životopis

 1. TŘÍDA

Mluvnice       –       následující cvičení napsat do mluvnického sešitu:

str. 67 – cv. 1 – jenom vypsat slova např. veletrh Applu, experti atd.

str. 68 – cv. 4 – jenom vypsat slova např. oxygenium, hydrogenium atd.

str. 68 – cv. 6 – např. definujte – určete, tvarosloví – stavba slov

str. 68 – cv. 7 – např. asertivní – sebejistý (použijte internet)

v mluvnickém sešitě si zopakujte druhy vedlejších vět

Literatura      –       Čítanka str. 38 – opsat celý rámeček do literárního sešitu – Božena

Němcová

Čítanka str. 36 – 37 – Divá Bára – přečíst

Čítanka str. 38 – Charakteristika Boženy Němcové, Jana Pankla a Terezie

Panklové – přečíst

 1. TŘÍDA

1)  Žáci, kteří se zúčastní přijímacích zkoušek, budou od pondělí 16.3. dostávat každý všední

den mailem individuální úkoly –  dopíšete si učivo do sešitu z doučování a budeme procvi-

čovat, proto sledujte vaše osobní maily, vás se úkoly na stránkách školy netýkají!!!

2)  Následující platí pro žáky bez přijímacích zkoušek:

Mluvnice  –   str. 41 cv. 1 – pouze vypsat číslovky do mluvnického sešitu a určit jejich druh

str. 41 cv. 3 – napsat do sešitu, doplnit tečky

str. 41 cv. 4 – napsat do sešitu

Literatura  –  naučit se nazpaměť báseň

                            Václav Hrabě : Jednou

Noviny nevyjdou ve zvláštním vydání,
nikdo mi s růžemi nepřijde přát.
Pomlčí důstojně klasici svázaní
o tom, co brzy už musí se stát.

Neshoří hvězdy a nevyschnou rybníky.
V ulicích nebude dechovka hrát.
Kdopak si všimne? Vždyť svět je tak veliký
a třeba zrovna teď má se to stát.

Jednou tě potkám, vím to jistě!
Nevím jen kdy, na kterém místě…
Ať si klidně říkají, že nevím o životě nic –
možná se to stane zítra, možná, že až za měsíc.
Možná zrovna teď, na tomhle nároží
na mou horkou tvář svou ruku položíš.

Málokdo všimne si našeho setkání.
Někdo snad začne se přestárle smát,
až mě na ulici políbíš do dlaní
a řekneš, že se to muselo stát.

p. uč. Vachunová

Německý jazyk

 1. třída

– Pracovní sešit str. 33 – opsat slovíčka do Vokabelheft

Chlapci dopsat chybějící slovíčka probraných lekcí

 1. třída

– opakovat lekci 7, pracovní sešit str. 64, 65, 66

 1. třída

– přepsat slovíčka lekce 3 do Vokabelheft, pracovní sešit str. 45 (mladiství – hudebník)

 

Martin Dosoudil, ředitel školy